A A+ A++

Warsztaty ziołowe

Jak rozpoznawać rośliny, jak je zbierać, przetwarzać i przechowywać; czy ważna jest data zbioru i czym różni się wyciąg od naparu? To tylko kilka z pytań, na jakie znajdziesz odpowiedź podczas warsztatów Ziołowe peregrynacje.

Głównym celem spotkań jest przybliżenie współczesnemu odbiorcy związku człowieka
z otaczająca go przyrodą w nawiązaniu do czasów starożytnych. Chcemy poruszyć problematykę higieny, ziołolecznictwa  oraz kosmetyków zarówno w dawnych czasach, jak i dziś, podkreślając rolę głębokiej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie wiedzy praktycznej.

Warsztaty są skierowane do wszystkich, którzy chcieliby poznać świat ziół. Jedno ze spotkań zostanie poświęcone roli pszczół w przyrodzie. Poznamy tajemnice miejskiego pszczelarstwa i produktów pszczelich.

Podczas warsztatów odbędzie się spacer po Pruszkowie i okolicach w poszukiwaniu odpowiednich roślin. Towarzyszyć im będą także wykłady uzupełnione prezentacją multimedialną, pogadanki oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem znalezionych produktów.

Warsztaty odbywać się będą w soboty od godziny 11.00 do 15.00. Poprowadzą je Aleksandra Pniewska (Herba Cognita) oraz Katarzyna Jarosz (Terra Cognita)

Kalendarz:

27 kwietnia – Spacerem w ziołowy świat;

25 maja – Pokrzywa i nie tylko, czyli o chwastach, które są ziołami;

29 czerwca – Dzicy zapylacze,  czyli rzecz o pszczołach;

27 lipca – Zioła dla ciała – higiena i kosmetyka;

7 września – Ziołowe skarby jesieni.

Zapisy na zajęcia Zioła dla ciała już trwają. Koszt – 50 zł.

Kontakt: k.koza@mshm.pl

Do pobrania:

KARTA UCZESTNIKÓW

20150521_174156

 

REGULAMIN WARSZTATÓW – MUZEUM SZTUK WSZELAKICH:

„Ziołowe peregrynacje”

prowadzonych w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy
w Pruszkowie

I. PODSTAWOWE POJĘCIA

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Warsztatach – należy przez to rozumieć zamknięty cykl spotkań o określonym czasie trwania
  i ilości spotkań.
 2. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę zapisaną na listę uczestników warsztatów.
 3. Muzeum – Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy
  w Pruszkowie.
 4. Organizatorze – Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy
  w Pruszkowie.
 5. Pracowniku – pracownik Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy
  w Pruszkowie.

II. GŁÓWNE ZASADY ORGANIZACYJNE

 1. Organizatorem warsztatów jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie.
 2. Osobami wyznaczonymi do koordynowania warsztatów są pracownicy Działu Edukacji
  i Popularyzacji Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy
  w Pruszkowie.
 3. Warsztaty są prowadzone przez pracowników Muzeum lub osoby upoważnione – Instruktorów.
 4. Warunkiem udziału w warsztatach jest akceptacja niniejszego Regulaminu, wypełnienie Karty uczestnika warsztatów i dostarczenie jej pracownikowi Działu Edukacji i Popularyzacji oraz wniesienie opłaty.
 5. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów porządkowych obowiązujących na ternie Muzeum.
 6. Powstanie grupy warsztatowej warunkuje zapisanie się określonej przez Muzeum minimalnej liczby uczestników oraz dokonanie, w wyznaczonym terminie, wpłaty pełnej kwoty za warsztaty.
 7. Zabrania się przebywania na ternie Muzeum osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.
 8. Na terenie Muzeum obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu
 9. i innych środków odurzających.
 10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach, uczestnik obowiązany jest niezwłocznie o tym fakcie powiadomić pracownika przed ich rozpoczęciem.
 11. Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w warsztatach do 7 dni przed ich rozpoczęciem, Muzeum zwraca 100% wpłaty.
 12. Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w warsztatach w okresie krótszym niż 7 dni przed ich rozpoczęciem, Muzeum zwraca 50% wpłaty.
 13. Po rozpoczęciu warsztatów, jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w nich, Muzeum nie zwraca wpłaty.

III. MIEJSCE I CZAS WARSZTATÓW

 1. Czas trwania i terminy warsztatów ustala Muzeum.
 2. Warsztaty „Ziołowe peregrynacje”
  a) Spotkanie I „Spacerem w ziołowy świat” – 27 IV 2019 ., w godz. 11:00-15:00
  b) Spotkanie II „Pokrzywa i nie tylko …” – 25 V 2019 r., g. 11:00-15:00
  c) Spotkanie III „Dzicy zapylacze, czyli rzecz o pszczołach” – 29 VI 2019 r., g. 11:00-15:00
  d) Spotkanie IV „Zioła dla ciała – higiena i kosmetyka” – 27 VII 2019 r., g. 11:00-15:00
  e) Spotkanie V „Ziołowe skarby jesieni”- 7 IX 2019 r., g. 11:00-15:00
 3. Warsztaty odbywają się w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, plac Jana Pawła II 2 oraz na terenie parków Pruszkowa.
 4. Z ważnych powodów Muzeum ma prawo wyznaczyć inny termin i miejsce odbywania się warsztatów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową.

  IV. PŁATNOŚCI ZA WARSZTATY
 1. Koszt 50 zł od osoby za każde spotkanie.
 2. Wysokość opłat za warsztaty jest ustalona przez Dyrektora Muzeum.
 3. Opłatę za zajęcia należy wnieść z góry 7 dni przed ich rozpoczęciem.
 4. Opłata za warsztaty obejmuje uczestnictwo w warsztatach oraz możliwość korzystania
  z dostarczonych przez Muzeum uczestnikom materiałów i narzędzi niezbędnych do ich przeprowadzenia.

  V. NIEOBECNOŚCI I ODWOŁYWANIE WARSZTATÓW
 1. Za nieobecność na warsztatach, Muzeum nie zwraca wniesionej opłaty.
 2. Z ważnych powodów Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów lub zorganizowania zastępstwa.

VI. WYPOSAŻENIE PRACOWNI

 1. Korzystanie z wyposażenia pracowni, w której odbywają się warsztaty może odbywać się wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Muzeum.
 3. Uczestnika warsztatów obowiązuje dbałość o porządek w pracowni, w której odbywają się warsztaty.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Udział w warsztatach powoduje konieczność przetwarzania danych osobowych przez Muzeum. W związku z powyższym uczestnik i organizator zobowiązany jest stosować się do rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

1) Administratorem danych osobowych jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy z siedzibą przy Pl. Jana Pawła II 2 w Pruszkowie.

2) Dane osobowe Autora przekazane Muzeum będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji warsztatów.

3) Muzeum nie będzie udostępniać danych innym odbiorcom.

4) Autor posiada prawo dostępu do treści swoich danych, modyfikacji, usunięcia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

5) Uczestnik warsztatów ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa GUODO.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestnictwa w warsztatach.

VIII. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Płatności za warsztaty można dokonać:
  1. przelewem na rachunek bankowy Muzeum:
   PKO SA 24 1240 6380 1111 0010 8830 1537
   z dopiskiem – warsztaty zielarskie, data warsztatów, imię i nazwisko uczestnika.
  2. w kasie Muzeum (plac Jana Pawła II 2 05-800 Pruszków) w poniedziałek w godzinach 8:00-16:00, od wtorku do piątku w godzinach 9:00-18:00 – zarówno gotówką, jak i kartą płatniczą.