Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

RODO

Od 25 maja 2018 r. w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej stosowane jest Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). W związku z tym pragniemy przekazać kilka szczegółów na temat tego, w jaki sposób Samorządowa Instytucja Kultury Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy przetwarza dane osobowe.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowa Instytucja Kultury Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, pl. Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszków, reprezentowana przez Dyrektora, tel. 22 758 72 66, e-mail: muzeum@mshm.pl.
 2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, panią Iwonę Obarzanek, z którą można skontaktować się mailowo: iod@mshm.pl lub pocztą tradycyjną, przesyłając pismo na adres Administratora.
 3. Dane są przetwarzane w celach kontaktowych, w tym do udzielania informacji o imprezach i wydarzeniach kulturalnych, m.in. poprzez wysyłkę newsletterów Muzeum. Jest to realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.
 4. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Samorządowa Instytucja Kultury Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.
 5. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.
 6. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektor Ochrony Danych, Iwona Obarzanek

Prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres iod@mshm.pl lub pocztą tradycyjną wysłaną na adres Administratora.

Administrator udostępnia w siedzibie (sekretariacie) klauzule informacyjne:

 • klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
 • klauzula informacyjna RODO dla zleceniobiorców
 • klauzula informacyjna dla najemców
 • klauzula informacyjna dla kontrahentów
 • klauzula informacyjna dla interesantów
 • klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • klauzula informacyjna: świadczenie usług o charakterze edukacyjnym
 • klauzula informacyjna na BIP w związku z udostępnianiem informacji publicznej