MSHM praca, praktyki, wolontariat

Praca, praktyki, wolontariat

Aplikacje przyjmujemy wyłącznie na otwarte procesy rekrutacyjne. Aplikację w formie CV oraz listu motywacyjnego prosimy kierować na: t.kuzmicz@mshm.pl.

Zapraszamy studentów zainteresowanych odbyciem indywidualnych praktyk studenckich wymaganych w programie studiów.

Praktyki przeznaczone są przede wszystkim dla studentów kierunków humanistycznych, takich jak: archeologia, historia, archiwistyka, zarządzanie instytucjami kultury, ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo i innych podobnych. Przyjmujemy również kandydatów z innych kierunków studiów, jeśli zakres praktyki określony przez uczelnię możliwy jest do zrealizowania w ramach działalności Muzeum. Studenci włączani są w bieżącą pracę muzealną, np.: wszechstronne opracowanie muzealiów, organizację wystaw, organizację zwiedzania, prace nad publikacjami, organizację zajęć edukacyjnych, konferencji, warsztatów itp.

Aby odbyć praktyki, należy napisać do Dyrektora Muzeum podanie, w którym należy zamieścić: dane osobowe, telefon i e-mail, nazwę uczelni, rok i kierunek studiów, wymiar godzinowy praktyki według programu studiów oraz preferowany termin.

Do dokumentu należy dołączyć skierowanie lub zgodę uczelni oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas praktyki, a następnie złożyć osobiście w Kancelarii Muzeum, wysłać pocztą tradycyjną na adres Muzeum lub wysłać jako załącznik poczty e-mail na adres: t.kuzmicz@mshm.pl

 

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcieliby w ramach wolontariatu wspierać działania Muzeum. Wolontariuszem lub wolontariuszką może zostać każda osoba powyżej 14. roku życia – bez względu na wykształcenie, posiadane umiejętności czy doświadczenie. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna ustawowego. Z  wolontariuszami zawieramy pisemne porozumienie, w którym zawarte są wzajemne zobowiązania.

Oferujemy zaświadczenie i/lub referencje potwierdzające współpracę.
W sprawie przystąpienia do wolontariatu można pisać na adres: t.kuzmicz@mshm.pl