MSHM

Deklaracja dostępności MSHM

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.mshm.pl zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mshm.pl
Data publikacji strony internetowej: 2.03.2022 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2.03.2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie będą niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na fakt, że pochodzą z zewnętrznych źródeł lub powstały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych;
  • w fotogaleriach mogą występować archiwalne skany, np. wycinków z gazet lub innych dokumentów, które nie mają swojego odpowiednika w cyfrowej wersji tekstowej.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • widoczny fokus,
  • wyraźnie wyróżnienie odnośników,
  • możliwość zatrzymania automatycznego przewijania zdjęć w karuzeli (slajderze) na stronie głównej,
  • skip linki,
  • mapę serwisu.

Deklarację sporządzono dnia 2.03.2022 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Tomaszem Kuźmiczem, e-mail: t.kuzmicz@mshm.pl, tel.: 22 758 72 66 wew. 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przy budynku Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy przy placu Jana Pawła II 2 w Pruszkowie na wewnętrznym parkingu znajdują się miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Dojazd możliwy jest komunikacją miejską. Przystanki autobusowe linii nr 2, 4, 5, 6, 7 znajdują się w pobliżu przy ulicy Bolesława Prusa. Dojście do budynku odbywa się chodnikiem. W pobliżu jest również przejście dla pieszych.

Wejście główne znajduje się na poziomie 0. Recepcja zapewnia informację o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i głosowy. Wewnątrz budynku znajduje się urządzenie (schodołaz) umożliwiające dotarcie osobom poruszającym się na wózkach na główne sale wystawowe znajdujące się na półpiętrze. W godzinach otwarcia Muzeum wszystkie drzwi od sal wystawowych są otwarte, a ich szerokość jest dostosowana do wjazdu wózka inwalidzkiego. Na poziome 0 znajduje toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zapewniamy wstęp do budynku osobom z psem przewodnikiem i psem asystującym.

W budynku udostępniane są audioprzewodniki z audiodeskrypcją. Muzeum w swojej stałej ofercie nie posiada usługi tłumacza języka migowego. Tłumacz migowy jest zapewniany na niektóre oprowadzania po wystawach lub na niektóre wydarzenia edukacyjne. W Muzeum istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.