MSHM Zbiory

Zbiory

W kolekcji muzealnej znajdują się zabytki archeologiczne pochodzące z Mazowsza, datowane od okresu paleolitu po czasy nowożytne. Trzon zbiorów stanowią materiały pozyskane w trakcie badań własnych Muzeum na terenie Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego (stanowiska osadnicze z: Biskupic, Milanówka-Falęcina, Brwinowa czy Reguł) i sąsiadujących obszarów zachodniego Mazowsza (stanowiska osadnicze z Kraśniczej Woli i Młochowa). Ważnym elementem kolekcji są zbiory AZP z blisko 4000 stanowisk – pozyskane w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych od końca lat 60. przez Stefana Woydę i jego współpracowników. W zbiorach muzealnych są również zabytki pochodzące z badań różnych instytucji oraz podmiotów prywatnych, które zostały przekazane Muzeum przez Mazowiecki WUOZ. W większości są to materiały pochodzące z zachodniego Mazowsza (osady z Regowa, Grodziska Mazowieckiego, cmentarzyska ze Starych Babic i z Cząstkowa Polskiego), ale także z innych rejonów Mazowsza (cmentarzyska z Kleszewa, Łajsk i Leman), datowane na okres funkcjonowania Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego.