Opublikowano: 22 sty 2024

PRACA – RECEPCJONISTA/STKA

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S. Woydy, pl. Jana Pawła II nr 2, 08-800 Pruszków ogłasza nabór na stanowisko:

OBSŁUGA PORTIERNI

Wymagane dokumenty należy składać do 31 stycznia 2024 r.

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: 15 lutego 2024 r.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Wymiar czasu pracy: etat.

System czasu pracy: równoważny.

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.

Miejsce pracy: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2

I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

Wykształcenie: zawodowe/średnie,

Doświadczenie na podobnym stanowisku,

Samodzielność, dokładność, skrupulatność,

Umiejętność dobrej komunikacji i współpracy z innymi pracownikami oraz gośćmi,

Wysoka kultura osobista.

II. Wymagania dodatkowe

Podstawowa znajomość j. angielskiego

 III. Zakres zadań:

a) prowadzenie portierni/recepcji, w tym obsługa kasy fiskalnej;

b) obsługa gości, udzielanie informacji na temat bieżących i planowanych wydarzeń muzealnych;

d) utrzymywanie porządku na portierni, w hallu.

IV. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny oraz CV. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie podpisane własnoręcznie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeksem pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.)  oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi;

2. Kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,

3. Ewentualnie kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

4. Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (szkolenia, kursy i inne),

5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy,

6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej ę o zatrudnienie (wg załączonego wzoru).

Wymagane dokumenty należy składać w opisanej zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie: do dnia 31 stycznia 2024 r. pod adresem: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2. Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami do dnia 9 lutego 2024 r.

Informujemy, że wraz z postanowieniami ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 1 października 2017 r. uruchomiono rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym i zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy pracodawcy są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym. W związku z tym, kandydat zakwalifikowany do pracy, będzie sprawdzony w ww. rejestrze.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji przez okres 3 miesięcy.

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:

  1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.

2. Inspektor ochrony danych

W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@mshm.pl) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Muzeum  będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  3 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7. Informacja o wymogu podania danych