Opublikowano: 28 gru 2023

PRACA – PRACOWNIK TECHNICZNY

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, pl. Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszków ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIK TECHNICZNY (OBSŁUGA GOŚCI NA WYSTAWIE STAŁEJ)

Wymagane dokumenty należy składać do 8 stycznia 2024 r.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Wymiar czasu pracy: ¼ etatu.

System czasu pracy: weekendowy, według harmonogramu.

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: 12 stycznia 2024 r.

Miejsce pracy: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, pl. Jana Pawła II nr 2, 05-800 Pruszków

I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

Wykształcenie: średnie/wyższe,

Doświadczenie na podobnym stanowisku,

Samodzielność, dokładność, skrupulatność,

Umiejętność dobrej komunikacji i współpracy z innymi pracownikami oraz gośćmi,

Wysoka kultura osobista.

II. Wymagania dodatkowe:

Prowadzenie zajęć, lekcji, warsztatów

Znajomość języka ukraińskiego

III. Zakres zadań:

Zakres zadań związanych z obsługą portierni obejmuje:

a) obsługa gości zwiedzających wystawę stałą, wystawy czasowe;

b) udzielanie informacji;

c) otwieranie/zamykanie wystawy

d) dbanie o czystość ekspozycji i bezpieczeństwo zwiedzania

e) inne zadania powierzone przez dyrekcję

IV. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny oraz CV. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie podpisane własnoręcznie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeksem pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.)  oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi.

2. Kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,

3. Ewentualnie kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

4. Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (szkolenia, kursy i inne),

5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy

6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej ę o zatrudnienie (wg załączonego wzoru).

Wymagane dokumenty należy składać w opisanej zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie: do dnia 8 stycznia 2024 r. pod adresem: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2. Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami do dnia 8 stycznia 2024 r.

Informujemy, że wraz z postanowieniami ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 1 października 2017 r. uruchomiono rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym i zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy pracodawcy są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym. W związku z tym, kandydat zakwalifikowany do pracy, będzie sprawdzony w ww. rejestrze.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji przez okres 3 miesięcy.

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2:

  1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.

2. Inspektor ochrony danych

W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@mshm.pl) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Muzeum  będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  3 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do: – dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – ograniczenia przetwarzania danych osobowych – usunięcia danych osobowych – wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.