biuro
Opublikowano: 18 maj 2022

Praca: kierownik administracyjny

MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA MAZOWIECKIEGO IM. STEFANA WOYDY, PL. JANA PAWŁA  II nr 2, 05-800 PRUSZKÓW, OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY – KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY. Wymagane dokumenty należy składać do 10 czerwca.

Miejsce pracy: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy

05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: 1 września 2022 r.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pełny etat
System czasu pracy: równoważny

Godziny pracy: według harmonogramu

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1. Wykształcenie wyższe o specjalności technicznej, administracyjnej lub zarządczej,

bądź wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe o wskazanych kierunkach: zarządzanie, zarządzanie projektami, administracja, zamówienia publiczne, marketing, ekonomia, finanse i rachunkowość lub pokrewne.

2. Wiedza dot. instytucji kultury i prowadzenia działalności kulturalnej, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych.

3. Minimum 5-letni staż pracy na stanowisku administracyjnym.

4. Prawo jazdy kat. B.

Wymagania preferowane:
1. Znajomość poprawnej polszczyzny i sprawne posługiwanie się słowem, łatwość w tworzeniu tekstów naukowych i promocyjnych.
2. Dobre zarządzanie czasem i zdolności organizacyjne, umiejętność koordynacji kilku zadań w tym samym czasie.
3. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz łatwość nawiązywania kontaktów,
4. Znajomość języka angielskiego.
5. Umiejętność tworzenia pism formalnych.
6. Dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel).
7. Zaangażowanie, dokładność, sumienność, wysoka kultura osobista.

Ramowy zakres obowiązków:

1. Zapewnienie obsługi działalności statutowej Muzeum.

2.  Administrowanie obiektami użyteczności publicznej, w szczególności:

– remonty, inwestycje, wyposażenie wnętrz,

– nadzór nad serwisem urządzeń i wyposażenia technicznego, stanu  obiektów, obligatoryjne przeglądy techniczne,

– zabezpieczenie dostaw mediów i rozliczanie ich kosztów,

– nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym, ochrony mienia, warunkami

   BHP zgodnie z przepisami prawa,

– zapewnienie czystości i estetyki pomieszczeń oraz terenu obiektów i urządzeń.

3. Gospodarka materiałowa

– zaopatrzenie w materiały biurowe i inne niezbędne w działalności Muzeum,

– ewidencja, inwentaryzacja i rozliczanie środków trwałych.

4. Nadzór nad funkcjonowaniem środków transportu oraz jego rozliczanie.

5. Realizacja dostaw i usług zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

6. Kierowanie pracami Działu Administracyjnego.

7. Realizacja zamówień publicznych z zakresu działalności.

8. Koordynowanie projektów współpracy z jednostkami zewnętrznymi: przygotowywanie umów, zamówień, zapytań ofertowych i wszelkich innych dokumentów wynikających z przepisów obowiązujących w instytucji publicznej, kontrolowanie dokumentów dotyczących projektów i realizacji postanowień zawartych w umowach.
9. Nadzór nad realizacją umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi.
10. Pozyskiwanie licencji na wykorzystanie utworów niezbędnych przy realizacji projektów.
11. Planowanie, opracowywanie i realizacja działań lub zlecanie działań o charakterze marketingowym – wydarzeń naukowo-edukacyjnych, artykułów itp.

IV. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny oraz CV. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie podpisane własnoręcznie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeksem pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.)  oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi ;

2. Kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie;

3. Ewentualnie kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

4. Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (szkolenia, kursy i inne),  

5. Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada),   

6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:

1) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

2) o niekaralności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

3) dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.

Wzór oświadczenia został załączony do niniejszej oferty.

7.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy.

Wymagane dokumenty należy składać w opisanej zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie: do dnia 10 czerwca 2022 r. pod adresem: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami do dnia 20.06.2022 r.

Informujemy, że wraz z postanowieniami ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 1 października 2017 r. uruchomiono rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym i zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy pracodawcy są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym. W związku z tym, kandydat zakwalifikowany do pracy, będzie sprawdzony w ww. rejestrze.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji przez okres 3 miesięcy.

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:

  1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.

2. Inspektor ochrony danych

W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@mshm.pl.) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.

 3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgodna przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  

Muzeum  będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  3 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Dokumenty do pobrania