Zwiedzanie muzuem
Opublikowano: 17 sty 2022

Nowe zasady zwiedzania

Po przerwie konserwatorskiej, 22 stycznia, otwieramy wystawę stałą z nowym regulaminem opłat – między innymi za wstęp.

W związku z otrzymaniem przez Miasto Pruszków dofinansowania ze środków unijnych wystawa stała od 3 marca 2017 do końca 2021 roku mogła być udostępniana nieodpłatnie.

Od Nowego Roku, a w rzeczywistości – ze względu na przerwę konserwatorską od 22 stycznia muzeum powraca do pobierania opłaty za wstęp na wystawę.

Nowy regulamin przewiduje wiele ulg, a w niektórych przypadkach także zwolnienie z opłaty.

Zgodnie z wymogami ustawowymi raz w tygodniu – w niedzielę – ekspozycja będzie dostępna bezpłatnie.

Cennik

 • Bilet normalny – 12 zł
 • Bilet ulgowy – 6 zł
 • Bilet rodzinny – 30 zł
  (1-2 osoby dorosłe oraz 2-5 dzieci do lat 18)
 • Wypożyczenie audioprzewodnika – 10 zł

Zwiedzanie z przewodnikiem:

 • język polski – 80 zł
 • język angielski – 120 zł

Niedziela: wstęp wolny!

UWAGA! Na imprezy Festiwal Nauki, Noc Muzeów, Dni otwarte w Muzeum, Muzealne spotkania familijne, Europejskie Dni Dziedzictwa, prelekcje oraz wystawy czasowe wstęp jest bezpłatny.

Ulga w opłacie za wstęp na ekspozycje muzealne przysługuje:

 1. Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 2. Osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 3. Nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 4. Osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”.
 5. Kombatantom.
 6. Przewodnikom i pilotom turystycznym z uprawnieniami państwowymi.
 7. Osobom upoważnionym przez Dyrektora Muzeum.

Zwolnienie z opłaty za wstęp na ekspozycje muzealne przysługuje:

 1. Osobom fizycznym odznaczonym „Orderem Orła Białego” lub „Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej”, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom fizycznym, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.
 2. Pracownikom muzeów.
 3. Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS).
 4. Posiadaczom Karty Polaka.
 5. Dzieciom do lat 7.
 6. Nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych działających w Polsce, którzy sprawują opiekę nad grupami zwiedzającymi Muzeum, w ramach zajęć programowych.
 7. Nauczycielom akademickim towarzyszącym studentom w ramach zajęć dydaktycznych.
 8. Posiadaczom Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny.
 9. Posiadaczom Pruszkowskiej Karty Mieszkańca.
 10. Osobom upoważnionym przez Dyrektora Muzeum.

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłat za wstęp do Muzeum:

 1. legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
 2. legitymacje emeryta-rencisty;
 3. legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
 4. legitymacje służbowe przysługujące osobom, których mowa w § 5 pkt 3 i § 6 pkt 2;
 5. legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 5 pkt 4 i § 6 pkt 1;
 6. zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
 7. legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
 8. Karta Polaka;
 9. dokumenty potwierdzające wiek;
 10. Pruszkowska Karta Dużej Rodziny, Pruszkowska Karta Mieszkańca;
 11. inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 5 pkt 1—3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów.

Zbiory Muzeum

Inne opłaty

 • Lekcje stacjonarne – 10 zł od osoby; 170 zł od grupy (dla grupy poniżej 17 osób)
 • Lekcje online – 80 zł od grupy
 • Lekcje wyjazdowe: – 200 zł + koszt dojazdu; 300 zł + koszt dojazdu (spektakl „Fibula”)
 • Pakiet edukacyjny (lekcja + zwiedzanie wystawy): – 300 zł od grupy