Opublikowano: 04 sty 2023

NOWE ZASADY ZWIEDZANIA – CENNIK

Po przerwie konserwatorskiej, 2 stycznia, otworzyliśmy wystawę stałą z nowym regulaminem opłat – między innymi za wstęp. Przewidujemy wiele ulg, a w niektórych przypadkach także zwolnienie z opłaty.

W roku 2023 przystąpiliśmy do programu Karty Dużej Rodziny i proponujemy jej posiadaczom 50% zniżki.

Zgodnie z wymogami ustawowymi raz w tygodniu – w niedzielę – ekspozycja będzie dostępna bezpłatnie.

Denar Władysława Wygnańca, 1140–1142, Kleszewo, gm. Pułtusk
Denar Władysława Wygnańca, 1140–1142, Kleszewo, gm. Pułtusk

Cennik

 • Bilet normalny – 20 zł
 • Bilet ulgowy – 10 zł
 • Bilet rodzinny – 35 zł
  (1-2 osoby dorosłe oraz 2-5 dzieci do lat 18)
 • Wypożyczenie audioprzewodnika – 10 zł

Zwiedzanie z przewodnikiem:

 • język polski – 100 zł
 • język angielski – 150 zł

Niedziela: wstęp wolny!

UWAGA! Na imprezy Festiwal Nauki, Noc Muzeów, Dni otwarte w Muzeum, Muzealne spotkania familijne, Europejskie Dni Dziedzictwa, prelekcje oraz wystawy czasowe wstęp jest bezpłatny.

Ulga w opłacie za wstęp na ekspozycje muzealne przysługuje:

 1. Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 2. Osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 3. Nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 4. Osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”.
 5. Kombatantom.
 6. Przewodnikom i pilotom turystycznym z uprawnieniami państwowymi.
 7. Posiadaczom Karty Dużej Rodziny.
 8. Osobom upoważnionym przez Dyrektora Muzeum.

Zwolnienie z opłaty za wstęp na ekspozycje muzealne przysługuje:

 1. Osobom fizycznym odznaczonym „Orderem Orła Białego” lub „Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej”, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom fizycznym, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.
 2. Pracownikom muzeów.
 3. Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS).
 4. Posiadaczom Karty Polaka.
 5. Dzieciom do lat 7.
 6. Nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych działających w Polsce, którzy sprawują opiekę nad grupami zwiedzającymi Muzeum, w ramach zajęć programowych.
 7. Nauczycielom akademickim towarzyszącym studentom w ramach zajęć dydaktycznych.
 8. Posiadaczom Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny.
 9. Posiadaczom Pruszkowskiej Karty Mieszkańca.
 10. Osobom upoważnionym przez Dyrektora Muzeum.

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłat za wstęp do Muzeum:

 1. legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
 2. legitymacje emeryta-rencisty;
 3. legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
 4. legitymacje służbowe przysługujące osobom, których mowa w § 5 pkt 3 i § 6 pkt 2;
 5. legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 5 pkt 4 i § 6 pkt 1;
 6. zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
 7. legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
 8. Karta Polaka;
 9. dokumenty potwierdzające wiek;
 10. Karta Dużej Rodziny, Pruszkowska Karta Dużej Rodziny, Pruszkowska Karta Mieszkańca;
 11. inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 5 pkt 1—3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów.

Zbiory Muzeum

Inne opłaty

 • Lekcje stacjonarne – 15 zł od osoby; 225 zł od grupy (dla grupy poniżej 15 osób)
 • Pakiet edukacyjny (lekcja + zwiedzanie wystawy stałej) – 450 zł od grupy
 • Lekcje online – 100 zł od grupy
 • Lekcje wyjazdowe: – 360 zł + koszt dojazdu; spektakl „Fibula” 360 zł + koszt dojazdu