Opublikowano: 27 mar 2023

BADANIA – GRABNIK

W miejscowości Grabnik gm. Jaktorów, we współpracy z Wydziałem Archeologii UW, rozpoczęliśmy badania archeologiczne w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków archeologicznych 2023”.

Naszym celem jest określenie chronologii, zasięgu i charakteru stanowiska. Obiekt figuruje w rejestrze zabytków jako cmentarzysko kurhanowe z okresu wpływów rzymskich. Ustalenia odnośnie do jego funkcji oraz datowania nie mają jednak wystarczających podstaw naukowych.

Pierwszym etapem projektu jest wskazanie dokładnej lokalizacji kurhanów, których nasypy nie są już widoczne gołym okiem (zostały rozorane). Badania mają charakter nieinwazyjny, umożliwiają one objęcie prospekcją większego obszaru niż w wypadku tradycyjnych metod wykopaliskowych. Te ostatnie – na niewielka skalę – przeprowadzone zostaną jesienią. Będą miały one na celu weryfikację badań niedestrukcyjnych oraz pozyskanie próbek do analiz specjalistycznych, np. datowania radiowęglowego.

Zastosowaliśmy różne metody prospekcji: klasyczne „powierzchniówki”, szereg badań geofizycznych (badania magnetyczne, elektrooporowe, georadarowe), rekonesans lotniczy przy pomocy dronów.

Liczymy, że szerokie spektrum metod badawczych pomoże nam lepiej poznać stanowisko archeologiczne w Grabniku, a tym samym przygotować się do jesiennych badań sondażowych. 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.