dokumentalista
Opublikowano: 09 mar 2022

Praca – szukamy młodszego dokumentalisty

Muzeum ogłasza nabór na stanowisko młodszego dokumentalisty muzealnego w dziale inwentarzowym.

Obowiązki

 • opracowanie kart katalogowych ruchomych zabytków archeologicznych znajdujących się w zbiorach MSHM, obejmujące klasyfikację funkcjonalną i typologiczną przedmiotów zabytkowych, ich datowanie względne i/lub bezwzględne oraz ocenę stanu zachowania,
 • sporządzenie dokumentacji fotograficznej zabytków archeologicznych,
 • udział w pracach Działu Inwentarzowego MSHM.

Wymagania

 • wykształcenie: wyższe kierunkowe – archeologia, specjalizacja: epoka żelaza, znajomość zasad i umiejętność sporządzania dokumentacji fotograficznej zabytków archeologicznych,
 • podstawowa znajomość programu do obróbki grafiki rastrowej Photoshop/GIMP,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność,
 • skrupulatność,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,
 4. ewentualnie kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (szkolenia, kursy i inne),
 6. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg obowiązującego wzoru,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać podpisane własnoręcznie oświadczenie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeksem pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi.

Wymagane dokumenty należy składać w opisanej zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie: do dnia 23 marca 2022 r. pod adresem: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Szczegóły dot. naboru

Kwestionaiusz