biuro
Opublikowano: 23 lip 2022

Praca. Szukamy księgowego/księgowej

MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA MAZOWIECKIEGO IM. STEFANA WOYDY 

05-800 PRUSZKÓW, PL. JANA PAWŁA  II nr 2,

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY – SAMODZIELNY KSIĘGOWY

Miejsce pracy: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy

05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2,

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: 1 września 2022 r.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pełny etat
System czasu pracy: równoważny

Godziny pracy: według harmonogramu

Wymagania

 • Wyższe wykształcenie z zakresu rachunkowości lub finansów,
 • Min. roczne doświadczenie na stanowisku w księgowości,
 • Dobra znajomość bieżących przepisów prawa w zakresie rachunkowości oraz podatków,
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office, szczególnie Excel,
 • Dobra organizacja czasu pracy.

Zakres obowiązków

 • Dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej,
 • Księgowanie delegacji,
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych,
 • Prowadzenie kasy,
 • Udział w przygotowywaniu deklaracji VAT,
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • Udział w procesie zamknięcia miesiąca oraz roku.

IV. Wymagane dokumenty:

   1. list motywacyjny oraz CV. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie podpisane własnoręcznie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeksem pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.)  oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi ;

2.  kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie;

3. ewentualnie kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

4. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (szkolenia, kursy i inne),  

5. Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada),   

6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:

1) posiadanym obywatelstwie

2)  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

3) o niekaralności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów,   

3) o spełnianiu wymogów do ubiegania się o stanowisko samodzielnego księgowego, zawarte w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych

4) o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

5) o nie prowadzonym aktualnie postępowaniu o przestępstwo  ścigane z oskarżenia  publicznego lub przestępstwo skarbowe

6) dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

Wzór oświadczenia został załączony do niniejszej oferty.

7.  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy.

Wymagane dokumenty należy składać w opisanej zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie: do dnia 18 sierpnia 2022 r. pod adresem: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami do dnia 22.08.2022 r.

Informujemy, że wraz z postanowieniami ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 1 października 2017 r. uruchomiono rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym i zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy pracodawcy są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym. W związku z tym, kandydat zakwalifikowany do pracy, będzie sprawdzony w ww. rejestrze.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji przez okres 3 miesięcy.

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.

2. Inspektor ochrony danych

W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@mshm.pl.) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.

 3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  

Muzeum  będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  3 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

ZAŁĄCZNIKI