Praca - Specjalista ds. Księgowości
Opublikowano: 15 wrz 2022

Praca: specjalista ds. Księgowości

MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA MAZOWIECKIEGO IM. STEFANA WOYDY, 05-800 PRUSZKÓW PL. JANA PAWŁA  II nr 2, OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY: Specjalista ds. Księgowości

Miejsce pracy: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2,

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: 1 listopada 2022 r.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Głównym celem stanowiska jest prowadzenie bieżącej księgowości firmy.

Podstawowe obowiązki:

 • dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych o VAT i CIT
 • bieżąca kontrola finansowo – księgowa
 • terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej
 • przeprowadzanie okresowej kontroli kont
 • sporządzanie raportów i rozliczeń
 • sprawozdawczość GUS
 • uzgodnienia kont księgowych

Najważniejsze kompetencje zawodowe:

 • umiejętności analityczne
 • umiejętność pracy w zespole
 • wiedza z zakresu zarządzania finansami
 • wiedza z zakresu prawa podatkowego
 • wiedza z zakresu księgowości
 • skrupulatność / sumienność

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca przy monitorze ekranowym,
 • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • praca w budynku przy ul pl. Jana Pawła II nr 2 w Pruszkowie miejsca postojowe w odległości około 15 m od budynku, wejście główne  do budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych przez drzwi dwuskrzydłowe otwierane do światła ościeżnic 180 cm (jedno skrzydło  o szerokości 90 cm blokowane),
 • miejsce pracy: I piętro, korytarz biurowy o powierzchni 33 m2, drzwi wejściowe do pokoi biurowych  o szerokości 90 cm w świetle ościeżnic, drzwi wejściowe do toalet – szerokość 90 cm w świetle ościeżnic (toalety na I piętrze – przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3- letnie doświadczenie  w pracy w służbach finansowo-księgowych   w administracji publicznej,
 • znajomość przepisów w zakresie rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o samorządzie gminnym,
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie sprawozdawczości budżetowej,
 • znajomość przepisów dotyczących podatku od towarów i usług,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office, poczta elektroniczna,
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530),
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie w zakresie ekonomii, rachunkowości,
 • praktyczne umiejętności sporządzania sprawozdań i budżetowych,
 • praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych,
 • ukończone dodatkowe kursy z dziedziny rachunkowości i księgowości budżetowej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność, dobra organizacja pracy,
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik w załączniku),
 • życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (CV), 
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kserokopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwo pracy) lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (w zaświadczeniu prosimy   o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku),
 • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub nostryfikacji dyplomu,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:

04.10.2022

Miejsce składania dokumentów:

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2

z dopiskiem na kopercie „nabór – Specjalista ds. Księgowości”

Dokumenty można przesłać do Muzeum lub złożyć Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2 w godz.: poniedziałek – piątek 9.00 – 15.00.

Informacje dodatkowe:

W miesiącu  poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Muzeum, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie są rozpatrywane (liczy się data wpływu). Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  lub składając zapytanie w drodze elektronicznej na adres e-mail: d.slowinska@mshm.pl

Oferujemy

 • ciekawą oraz pełną wyzwań pracę w firmie posiadającej stabilną pozycję na rynku
 • pracę w przyjaznym i zgranym zespole oraz niekorporacyjną atmosferę pracy
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania unikalnych doświadczeń zawodowych
 • profesjonalne wdrożenie do pracy, wsparcie merytoryczne w wykonywaniu obowiązków
 • pracę od poniedziałku do piątku, wolne weekendy
 • pakiet socjalny

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.

2. Inspektor ochrony danych

W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@mshm.pl.) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  

Muzeum  będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  3 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


[1]. Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”;

[2]. Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3].  Art. 6 ust. 1 lit aRODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

[4].  Art. 6 ust. 1 lit a RODO;