biuro
Opublikowano: 18 maj 2022

Praca: główny księgowy

Muzeum ogłasza nabór na stanowisko głownego księgowego. Wymagane dokumenty można składać do 10 czerwca.

Miejsce pracy: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: 1 sierpnia 2022 r.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pełny etat
System czasu pracy: równoważny

Godziny pracy: według harmonogramu

I. Wymagania niezbędne:
1. Zgodnie z art. 54, ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305; ze zm.) o stanowisko głównego księgowego może ubiegać się osoba, która:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:

a/ ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b/ ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c/ jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d/ posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Posiada weryfikowalną i ugruntowaną znajomość prawa następujących przepisów prawa:

• ustawy o finansach publicznych,

• ustawy o rachunkowości,

• ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

• ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,

• ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

• ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Umiejętność przygotowywania danych statystycznych, tworzenia prognoz, sprawozdań, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.

5. Umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.

II. Wymagania preferowane:

1. Doświadczenie w pracy: co najmniej 3-letni staż pracy w księgowości w jednostce samorządu terytorialnego lub jednostce sektora finansów publicznych, w szczególności w instytucji kultury.

2. Umiejętność obsługi PUE platforma ZUS, PŁATNIK, bankowości internetowej.

III. Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie rachunkowości Muzeum.
 2. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych oraz analiz i planów finansowych jak również monitorowania ich realizacji.
 3. Zapewnienie prawidłowości rozliczeń, w tym m.in. dotacji podmiotowych oraz celowych.
 4. Prowadzenie rozliczeń i sporządzanie deklaracji do ZUS i US.
 5. Prowadzenie rejestru ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, rozliczenia VAT.
 6. Prowadzenie spraw związanych z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych, obsługa e-PUAP.
 7. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, sporządzanie przelewów bankowych.
 8. Sprawowanie kontroli nad rozliczeniem sprzedaży ewidencjonowanej za pomocą kasy fiskalnej, terminala płatniczego i systemu sprzedaży biletów.
 9. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, wydawanych przez Dyrektora (polityka rachunkowości).
 10. Opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania, sporządzanie korekt planów finansowych.
 11. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 12. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej.
 13. Przestrzeganie zapisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej.
 14. Nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy Prawo zamówieniach publicznych.
 15. Sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa.
 16. Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji.
 17. Przygotowywanie i rozliczanie inwentaryzacji.
 18. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczanie amortyzacji.
 19. Zapewnienie terminowego ściągania należności.
 20. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.
 21. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki.
 22. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, zasiłków, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń itp., prowadzenie list płac i innej dokumentacji płacowej.
 23. Nadzorowanie nad zawieranymi umowami cywilnoprawnymi i prowadzenie ich obsługi księgowej.
 24. Przygotowywanie sprawozdań do GUS, Urzędu Zamówień Publicznych itp.
 25. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora instytucji należą do kompetencji Głównego księgowego.

IV. Wymagane dokumenty:

   1. List motywacyjny oraz CV. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie podpisane własnoręcznie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeksem pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.)  oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi ;

2.  Kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie;

3. Ewentualnie kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

4. Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (szkolenia, kursy i inne),  

5. Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada),   

6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:

1) posiadanym obywatelstwie

2)  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

3) o niekaralności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów,   

3) o spełnianiu wymogów do ubiegania się o stanowisko Głównego księgowego, zawarte w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych

4) o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

5) o nie prowadzonym aktualnie postępowaniu o przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub przestępstwo skarbowe

6) dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

Wzór oświadczenia został załączony do niniejszej oferty.

7.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy.

Wymagane dokumenty należy składać w opisanej zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie: do dnia 10 czerwca 2022 r. pod adresem: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami do dnia 20.06.2022 r.

Informujemy, że wraz z postanowieniami ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 1 października 2017 r. uruchomiono rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym i zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy pracodawcy są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym. W związku z tym, kandydat zakwalifikowany do pracy, będzie sprawdzony w ww. rejestrze.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji przez okres 3 miesięcy.

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.

2. Inspektor ochrony danych

W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@mshm.pl.) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.

 3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  

Muzeum  będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  3 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Dokumenty do pobrania