Opublikowano: 16 sie 2022

Praca: asystent w Dziale Edukacji

MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA MAZOWIECKIEGO IM. STEFANA WOYDY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA W DZIALE EDUKACJI I POPULARYZACJI W WYMIARZE 1/4 lub 1/2 ETATU W WEEKENDOWYM SYSTEMIE PRACY

Zakres obowiązków:

 • nadzór merytoryczny i opieka nad ekspozycjami muzealnymi w weekendy i święta;
 • obsługa ruchu turystycznego;
 • dozorowanie zbiorów znajdujących się na ekspozycji;
 • oprowadzanie po ekspozycjach i realizacja projektów edukacyjnych;
 • obsługa koncertów oraz innych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych.

Wymagania: 

 • w trakcie studiów/wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, magister) preferowane o specjalności: archeologia, historia, animacja kultury, turystyka;
 • znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie komunikatywnym.

 Kwalifikacje dodatkowe: 

 • posługiwanie się poprawną polszczyzną;
 • zainteresowanie archeologią, historią, różnymi dziedzinami sztuki oraz wydarzeniami kulturalnymi;
 • znajomość standardów obsługi klienta;
 • komunikatywność, uprzejmość, cierpliwość, umiejętność nawiązywania kontaktów z obcymi osobami oraz przekazywania informacji znajomość savoir vivre;
 • dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność;
 • wysoka kultura osobista oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • obowiązkowość i punktualność;
 • ogólna wiedza o muzeum;
 • umiejętność tworzenie scenariuszy i prowadzenie zajęć edukacyjnych;
 • opracowywanie tekstów edukacyjnych i informacyjnych;
 • promocja wydarzeń edukacyjnych.

Wymagane dokumenty :

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według załączonego wzoru;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie ukończonych studiów, świadectwo ukończenia szkoły);
 • kserokopie świadectw pracy;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności;
 • mile widziane referencje.

Dokumenty należy składać w KANCELARII MUZEUM w terminie do dnia 29.08.2022 w zaklejonej kopercie zatytułowanej NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA MUZEALNEGO W DZIALE EDUKACJI I POPULARYZACJI. Informujemy, że z kandydatami/kandydatkami wybranymi na podstawie otrzymanych zgłoszeń skontaktujemy się do dnia 2 września 2022 r.

Nie zapomnij w swoim CV o klauzuli: Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy; pl. Jana Pawła II 2; 05-800 w Pruszkowie. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w przesłanym do Muzeum zgłoszeniu rekrutacyjnym we wskazanym powyżej celu.
Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.
Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum (dane kontaktowe wskazane powyżej).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, złożona aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum.