Opublikowano: 08 mar 2023

PRACA: ASYSTENT MUZEALNY W DZIALE EDUKACJI I POPULARYZACJI

MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA MAZOWIECKIEGO IM. STEFANA WOYDY, PL. JANA PAWŁA II nr 2, 05-800 PRUSZKÓW, OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY – ASYSTENT W DZIALE EDUKACJI

Wymagane dokumenty należy składać do 22 marca 2023 r.

Miejsce pracy: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy

05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: 1 sierpnia 2023 r.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
System czasu pracy: równoważny

Godziny pracy: według harmonogramu

Zakres obowiązków:

 • tworzenie scenariuszy i prowadzenie zajęć edukacyjnych,
 • oprowadzanie po ekspozycjach i realizacja projektów edukacyjnych,
 • promocja wydarzeń edukacyjnych,
 • opracowywanie tekstów edukacyjnych i informacyjnych,
 • obsługa koncertów oraz innych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych.

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe o specjalności archeologia,
 • znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie komunikatywnym,
 • obsługa komputera (pakiet MS Office/Open Office).

 Kwalifikacje dodatkowe: 

 • posługiwanie się poprawną polszczyzną,
 • komunikatywność, uprzejmość, cierpliwość,
 • dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność,
 • wysoka kultura osobista oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • komunikatywność – umiejętność nawiązywania kontaktów z obcymi osobami oraz przekazywania informacji,
 • obowiązkowość i punktualność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • ogólna wiedza o muzeum.

Wymagane dokumenty :

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według załączonego wzoru,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie ukończonych studiów, świadectwo ukończenia szkoły),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
 • mile widziane referencje.

Dokumenty należy składać w KANCELARII MUZEUM w terminie do 22 marca 2023 r.
w zaklejonej kopercie zatytułowanej NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA MUZEALNEGO
W DZIALE EDUKACJI I POPULARYZACJI.
Informujemy, że z kandydatami/kandydatkami wybranymi
na podstawie otrzymanych zgłoszeń skontaktujemy się do 24 marca 2023 r.

Nie zapomnij w swoim CV o klauzuli: 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum moich danych osobowych podanych
w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy; pl. Jana Pawła II 2; 05-800 w Pruszkowie.

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w przesłanym do Muzeum zgłoszeniu rekrutacyjnym we wskazanym powyżej celu. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum (dane kontaktowe wskazane powyżej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, złożona aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum.

Dokumenty do pobrania: