A A+ A++

Unieważnione Zamówienie publiczne – usługa ochrony

Muzeum ogłasza zamówienie na świadczenie usługi: obsługa portierni/recepcji oraz usługa ochrony technicznej zabezpieczającej mienie wystawy stałej i czasowej Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Status zamówienia: unieważnione.

Nr sprawy MSHM.261/L.dz.131/2021

Zamawiający: MSHM im. S. Woydy w Pruszkowie

Tryb zamówienia: podstawowy na podst. art. 275 ust. 1

Termin skłądania ofert: 09.12.2021 godz. 9.00

Identyfikator postępowania: 1637cc95-9f2b-4f06-9779-9f2c308d3298

nr ogłoszenia: 2021/BZP00293508/01

LINK do złożenia oferty: TUTAJ.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej

(MSHM.261/L.dz.131/2021): /mshm_Pruszkow01/SkrytkaESP

ZAŁACZNIKI:

1.

Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ z załącznikami

zgoda na złożenie zamówienia

specyfikacja warunków zamówienia

załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy

załącznik nr 2 do SWZ wykaz usług

załącznik nr 3 do SWZ wykaz osób ospowiedzialnych za realizację zamówienia

załącznik 4 -do SWZ Oświadczenie – art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie o aktualności oświadczenia

załącznik nr 6 do SWZ projektowane postanowienia umowy

załącznik nr 7 do SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

unieważnienie postępowania

Odpowiedzi na pytania:

odpowiedź na pytanie

KOMUNIKATY

komunikat o przedłużeniu terminu składania ofert