A A+ A++

O Muzeum

PROJEKTY

W roku 2020 MSHM otrzymało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program ochrona zabytków archeologicznych) dofinansowanie zadania:

Kleszewo – cmentarzysko kultur przeworskiej i wielbarskiej. Publikacja wyników badań, tom 1.

Eksploracja grobów 884 i 887

Dwuletni projekt stanowi pierwszy etap publikacji opracowania stanowiska w Kleszewie, w pow. pułtuskim. Zostało ono odkryte w 1961 roku, a stacjonarne badania archeologiczne rozpoczęto w roku 1964. Pierwotnie miały one charakter ratowniczy, od drugiego sezonu przekształcając się w przedsięwzięcie stricte naukowe. Pracami kierował Stefan Woyda – ówczesny Konserwator Zabytków Archeologicznych na woj. warszawskie. Trwały one dziewięć lat (1964–1972). W ich trakcie zbadano około 6700 m2 powierzchni stanowiska, gdzie zarejestrowano blisko 1100 obiektów archeologicznych, w tym ślady rozległej osady z epoki brązu (kultury trzciniecka i łużycka), cmentarzysko z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów (kultury przeworska i wielbarska) oraz niewielką nekropolę z początków drugiego tysiąclecia naszej ery.

prowadzący badania S. Woyda podczas sporządzania dokumentacji

Projekt obejmie publikację materiałów z cmentarzyska kultur przeworskiej i wielbarskiej. Nekropola ta została zbadana w całości. Zarejestrowano na niej około 550 grobów pochodzących z okresu między II w. p.n.e. a IV/V w. n.e. Odkryte materiały znajdują się w zbiorach MSHM. Składa się nań: ponad 2000 przedmiotów zrobionych ze szkła, metalu, gliny, kości, kamienia, zbliżona liczba naczyń glinianych (całych lub we fragmentach) i kilkanaście tysięcy fragmentów ceramiki.

groby

W ramach realizacji zadania zostanie opublikowany katalog obiektów nieruchomych obejmujący m. in. charakterystykę jam grobowych, opis i klasyfikację typologiczną zabytków archeologicznych, określenie atrybucji kulturowej i datowanie poszczególnych zespołów. Zdigitalizowane zostanie blisko 150 negatywów zdjęć poczynionych podczas badań. Sporządzony będzie numeryczny model terenu stanowiska i jego okolic. Wykonane zostaną analizy specjalistyczne (np.: antropologiczna i archeozoologiczna fragmentów tkanin, szczątków botanicznych). Całość zamknie około 300 tablic z rysunkami i fotografiami zabytków.

Wynikiem projektu będzie książka w dwóch wersjach językowych. Obie w formie elektronicznej zostaną udostępnione bezpłatnie na stronie internetowej MSHM.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych” oraz logotypu 5 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

mkidn_01_cmyk