A A+ A++

Praca w dziale inwentarzowym

Muzeum ogłasza nabór na stanowisko pracy – adiunkt muzealny w dziale inwentarzowym.

WYMAGANIA

 • wykształcenie: wyższe kierunkowe – archeologia, historia sztuki, historia, etnologia, antropologia kultury, kulturoznawstwo, muzealnictwo
 • min. dwuletnie doświadczenie w pracy w dziale inwentaryzacyjnym w muzeach
 • bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji muzealnej
 • znajomość obowiązujących standardów w zakresie przyjmowania obiektów do zbiorów  muzealnych
 • znajomość pakietu Ms Office
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność
 • skrupulatność
 • komunikatywność.

Zadania wykonywane na w/w stanowisku:

 • opieka nad zbiorami archeologicznymi Muzeum, w tym monitorowanie stanu ich zachowania
 • koordynacja i nadzór nad zadaniami związanymi z ewidencją zbiorów archeologicznych Muzeum
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych muzealiów oraz depozytów i innych rejestrów zbiorów archeologicznych Muzeum
 • nadzór nad archiwaliami dotyczącymi zbiorów archeologicznych (np. dokumentacja z badań wykopaliskowych, karty inwentarzowe zabytków, dokumentacja konserwatorska, protokoły przyjęć itp.)
 • cykliczna kontrola zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym zbiorów archeologicznych- przygotowywanie umów użyczeń i wypożyczeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz  protokołów zdawczo-odbiorczych
 • prowadzenie magazynu Muzeum
 • udostępnianie zbiorów i dokumentacji archeologicznej podmiotom zewnętrznym (kwerendy)
 • opracowanie planów oraz sprawozdań w zakresie ewidencji zbiorów
 • współpraca z innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania i ewidencjonowania zbiorów.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie podpisane własnoręcznie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeksem pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.)  oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi

 • kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy
 • kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (szkolenia, kursy i inne)
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy.

Wymagane dokumenty należy składać w opisanej zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie: do dnia 14 stycznia  2022 r. pod adresem: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami do dnia 20.01.2022 r.

Szczegóły:

MSHM-Nabor-na-stanowisko-adiunkt-muzealny-w-dziale-inwentaryzacyjnym