A A+ A++

Ochrona danych – klauzula informacyjna art. 13 RODO

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodna z art. 13 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO)

 

RODO stawia sobie dwa główne cele:

– realizację podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych,

– uregulowanie zasad i umożliwienie swobodnego przepływu danych osobowych w UE w taki sposób, by ochrona praw jednostki nie stała temu na przeszkodzie.

 

1) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy z siedzibą w Pruszkowie, Pl. Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszków.

 

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pisemnie na adres:

poczty elektronicznej: muzeum@mshm.pl
siedziby administratora;

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

realizacji zadań statutowych Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie,

promocyjnych,

edukacyjnych,

związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną;

związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

związanych z ochroną Pani/Pana interesów,

związanych z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym,

subskrypcji Newslettera Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie.

 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

podmioty uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,

osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych,

podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,

podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową.

 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,

w przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, warsztatach i zajęciach edukacyjnych, w których Pani/Pan może wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród,

w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy
w Pruszkowie zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne,

Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych zgodnie z art. 15 rozporządzenia, oraz prawo ich sprostowania zgodnie z art. 16 rozporządzenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 rozporządzenia, prawo wniesienia sprzeciwu zgodnie
z art. 21 rozporządzenia,

 

8) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.

 

9) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

rodo-e1526651889138