A A+ A++

Newsletter

Fot. Piotr Tomaszewski (16)

E-mail

Imię i nazwisko

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy z siedzibą
w Pruszkowie, pl. Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszków w celach: marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa, dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany tymi przepisami.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji promocyjnych w postaci newslettera wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób pisemny j/w. Zgoda jest dobrowolna. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w każdym czasie.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

Prawo dostępu do danych osobowych – może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.

Prawo sprostowania danych osobowych – może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych,
które są niekompletne.

Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. Ważne! nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa
oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo sprzeciwu – może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją
w wypadku, w którym dane są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz).
W takim wypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: (1) podstawy
do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub (2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – może domagać się „zablokowania” danych (tj. zatrzymania operacji przetwarzania danych poza
ich przechowywaniem) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne,
lecz ich przechowywanie jest potrzebne np. do ochrony jego praw.

Prawo do przenoszenia danych osobowych – może domagać się otrzymania danych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora: Bogusławy Skwarna, drogą elektroniczną
na adres: b.skwarna@mshm.pl.

Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora
do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
Stawki 2, 00-193 Warszawa