A A+ A++

Konkurs na temat historii Pruszkowa – szczegóły i regulamin

W sobotę, 5 sierpnia odbył się wernisaż wystawy „Zabytek chroniony prawem – krótka historia siedziby muzeum” jako efekt współpracy z Fundacją Koncept Kultura. To nie jest jednak jedyna forma zapoznania się z historią Muzeum oraz Miasta Pruszkowa. Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest koszulka „Ja  Pruszków” z grafiką siedziby Muzeum oraz torba materiałowa z takim samym motywem. Zapraszamy do śledzenia wpisów na naszej stronie facebookowej w poniedziałki i środy: www.facebook.com/pruszkow.mshm. Fundacja Koncept Kultura organizuje na swojej stronie konkurs o tej samej tematyce w piątki (www.facebook.com/konceptkultura). Zachęcamy do udziału! 

Więcej szczegółów na temat wystawy i fotoplastykonu w następującym linku: kliknij tutaj.

 

20626109_10154799399963365_6761715647261612137_o

 

REGULAMIN KONKURSU przeprowadzanego na stronie: www.facebook.com/pruszkow.mshm

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady konkursu dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook.
2. Organizatorem konkursu jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy z siedzibą w Pruszkowie, Pl. Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszków; NIP 534-14-58-518 wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury (nr w księdze rejestrowej 2) prowadzonym
w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, (Organizator).
3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.
4. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Zabytek chroniony prawem – krótka historia siedziby muzeum” i zwany jest dalej „Konkursem”, trwającym przez okres trwania wystawy , czyli od 5 sierpnia do 7 września 2017 roku, w ramach którego odbędzie się dziesięć konkursów, czyli w każdy poniedziałek, środę zostanie ogłoszone/opublikowane pytanie lub też zadanie.
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ .
8. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub osoby świadczące usługi dla: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
im. Stefana Woydy z siedzibą w Pruszkowie oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, w tym pełnoletność;
– posiadanie aktywnego konta w serwisie www.facebook.com;
– udzielenie odpowiedzi na pytanie lub zadanie konkursowe w komentarzu postu z pytaniem konkursowym;
– wyrażenie przez uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Wysłanie zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się on z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
4. Konkurs trwa od dnia 7 sierpnia 2017 roku do 7 września 2017 roku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie profilu https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/
z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.

NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe – w postaci koszulki (T-shirt) z nadrukiem, motywem siedziby Muzeum i napisem:
„Ja ♡ Pruszków” o wartości 34 zł oraz naramiennej torby z nadrukiem, motywem siedziby Muzeum i napisem: „Ja ♡ Pruszków” o wartości 34 zł.
2. Warunkiem odbioru nagrody jest odbiór osobisty nagrody przez uczestnika po wcześniejszym przedstawieniu dokumentu tożsamości.
3. Organizator przewiduje możliwość przekazania nagrody na terenie Polski, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, w sytuacji braku możliwości osobistego odbioru nagrody.
4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również
nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub skorzystania z nagrody przez uczestnika z powodów niezależnych od organizatora. Uczestnikowi w takim wypadku nie przysługuje zamiana na jakikolwiek inny rodzaj lub ekwiwalent nagrody.
6. Warunkiem przekazania Nagrody Zwycięzcy jest zgłoszenie się Zwycięzcy do Organizatorów Konkursu nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu w celu podania danych kontaktowych i adresowych. Wiadomość należy wysłać przez wiadomość prywatną przesłaną za pośrednictwem portalu: https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ z profilu osoby, która zamieściła zwycięskie zgłoszenie.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu (pod postem konkursowym) odpowiedzi na jedno z pytań konkursowych wraz
z najciekawszą, intrygującą, nietuzinkową relacją lub uzasadnieniem, bądź też uwagą, repliką (reakcją). Jedna osoba może zostawić tylko
1 komentarz. O zwycięstwie decyduje 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora. Ogłoszenie wyników następuje dnia następnego po dniu publikacji pytania lub zadania konkursowego.
2. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:
– nie może być antyreklamą ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora;
– nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;
– nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne;
– nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.
3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie konkursowe spełnia którykolwiek z warunków wymienionych powyżej, nie będzie ono podlegać ocenie, a uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie.

REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu
lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego zakończenia.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora z dopiskiem „KONKURS–FACEBOOK”.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu.

DANE OSOBOWE
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101poz. 926 ze zm.), w tym na publikację jego imienia i nazwiska na stronie https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ w przypadku wygrania w Konkursie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie.
2. Na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestników zgody, dane osobowe uczestników Konkursu mogą być przetwarzane przez Organizatora, w celu wysyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach związanych
z działalnością Organizatora.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4. Osobom, których dane są zbierane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych prawo pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej mshm.pl oraz profilu https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ .
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.