NaukOVO – uczestnicy

Dr hab. Dariusz Słapek – profesor nadzwyczajny UMCS, dyrektor Instytutu Historii, kierownik Zakładu Historii Starożytnej UMCS oraz twórca Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu. Konsultant bloku naukowego Festiwalu ARTEFakty. Otrzymał „Srebrny Wawrzyn Olimpijski“ za pracę „Sport i widowiska w świecie antycznym“. Członek: Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Komisji ds. Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Ceniony badacz i popularyzator nauki.

Dr hab. Maciej Jońca – adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Członek stowarzyszeń i grup o charakterze naukowym: Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Junge Romanisten, Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL, stały współpracownik Edukacji Prawniczej. Autor kilku monografii, w tym : „Parricidium w prawie rzymskim”, „Głośne rzymskie procesy karne” oraz „Prawo rzymskie. Marginalia”.Redaktor leksykonów: „Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze”, „Prawo rzymskie a kultura prawna Europy”, „Roman Law and European Legal Culture”.

Dr hab. Ireneusz Łuć – absolwent studiów historycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a obecnie pracownik Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historii na tej uczelni. Wśród jego zainteresowań badawczych poczesne miejsce zajmuje Historia wojskowości w starożytnym Rzymie.  Autor licznych publikacji, w tym: „Oddziały pretorianów w starożytnym Rzymie. Rekrutacja, struktura, organizacja”, „Excubiae principis. Geneza i zadania żołnierzy kohort pretoriańskich w starożytnym Rzymie”, „Pseudo-Hyginus, O wytyczaniu obozów wojskowych” (przekład, wstęp i komentarz I. Łuć i K. Królczyk), „Boni et Mali Milites Romani. Relacje między żołnierzami wojsk rzymskich w okresie Wczesnego Cesarstwa”.

Dr Henryk Kowalski – adiunkt Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego zainteresowania naukowe obejmują historię społeczną, polityczną oraz religię w Rzymie w okresie późnej republiki i wczesnego cesarstwa. W trakcie swojej kariery uniwersyteckiej był członkiem m.in.: Senatu UMCS, Rady Wydziału, Komisji Historii Starożytnej PTH, Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim. Posiada odznaczenia: Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, a także Medal Komisji Edukacji.

Mgr Mateusz Łobacz – urodzony w 1985 roku, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W Stowarzyszeniu na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej “Hellas et Roma” działa od roku 2007. Autor kilkunastu artykułów na tematy związane z  antropologią wojny w starożytności, kontaktami pomiędzy ludami basenu Morza Śródziemnego i Iranu w późnej starożytności oraz dziejami greckich królestw w rejonie Azji Centralnej. W ostatnim czasie prowadził cykl prelekcji „Podróżując przez Antyk” w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie.

Add Your Comment: