A A+ A++

„ARTEfakty” coraz bliżej – weź udział w konkursach

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się Pruszkowskim Festiwalem Archeologicznym ARTEfakty pragniemy zaprosić Państwa do udziału w konkursach. Trzy najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy zestawami gadżetów nawiązujących do Festiwalu. Zapraszamy do zapoznania się z konkursami na naszej stronie facebookowej: www.facebook.com/pruszkow.mshm. Powodzenia!

Szczegółowe informacje o Festiwalu znajdą Państwo tutaj.

 

 

ARTEfakty - Winieta RGB

 

REGULAMIN KONKURSU przeprowadzanego na stronie: www.facebook.com/pruszkow.mshm
„TKANINA W FOTOGRAFII” (od 13 do 17 września 2018)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady konkursu dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook.
2. Organizatorem konkursu jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy z siedzibą
w Pruszkowie, Pl. Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszków; NIP 534-14-58-518 wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury
(nr w księdze rejestrowej 2) prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, (Organizator).
3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.
4. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „TKANINA W FOTOGRAFII” i zwany jest dalej „Konkursem”, trwającym od 13
do 17 września 2018 roku.
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ .
8. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub osoby świadczące usługi dla: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy z siedzibą w Pruszkowie oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział
w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, w tym pełnoletność;
– posiadanie aktywnego konta w serwisie www.facebook.com;
– udzielenie odpowiedzi na pytanie lub zadanie konkursowe w komentarzu postu z pytaniem konkursowym;
– wyrażenie przez uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Wysłanie zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się on z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
4. Konkurs trwa od 13 do 17 września 2018 roku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie profilu https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.

NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe w postaci gadżetów nawiązujących do Pruszkowskiego Festiwalu Archeologicznego ARTEfakty, odbywającego się w dniach 8-15 września 2018 oraz do Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie.
2. Warunkiem odbioru nagrody rzeczowej jest odbiór osobisty nagrody przez uczestnika po wcześniejszym przedstawieniu dokumentu tożsamości w recepcji muzealnej.
3. Organizator przewiduje możliwość przekazania nagrody na terenie Polski, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, w sytuacji braku możliwości osobistego odbioru nagrody.
4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub skorzystania z nagrody przez uczestnika
z powodów niezależnych od organizatora. Uczestnikowi w takim wypadku nie przysługuje zamiana na jakikolwiek inny rodzaj lub ekwiwalent nagrody.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu (pod postem konkursowym) odpowiedzi na pytanie konkursowe
z najciekawszą, intrygującą, nietuzinkową relacją lub uzasadnieniem, bądź też uwagą, repliką (reakcją). Jedna osoba może zostawić tylko 1 komentarz. O zwycięstwie decyduje 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora. Ogłoszenie wyników następuje dnia 17 września 2018 roku.
2. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:
– nie może być antyreklamą ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora;
– nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;
– nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne;
– nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.
3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie konkursowe spełnia którykolwiek z warunków wymienionych powyżej,
nie będzie ono podlegać ocenie, a uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie.

REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego zakończenia.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora z dopiskiem „KONKURS–FACEBOOK”.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu.

DANE OSOBOWE
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101poz. 926 ze zm.), w tym na publikację jego imienia i nazwiska na stronie https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ w przypadku wygrania w Konkursie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie.
2. Na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestników zgody, dane osobowe uczestników Konkursu mogą być przetwarzane przez Organizatora, w celu wysyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach
i konkursach związanych z działalnością Organizatora.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4. Osobom, których dane są zbierane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych prawo pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej mshm.pl oraz profilu https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ .
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

REGULAMIN KONKURSU przeprowadzanego na stronie: www.facebook.com/pruszkow.mshm
„WYBIERZ IMIĘ DLA BOHATERKI SPEKTAKLU” (od 6 do 11 września 2018)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady konkursu dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook.
2. Organizatorem konkursu jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy z siedzibą
w Pruszkowie, Pl. Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszków; NIP 534-14-58-518 wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury
(nr w księdze rejestrowej 2) prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, (Organizator).
3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.
4. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „WYBIERZ IMIĘ DLA BOHATERKI SPEKTAKLU” i zwany jest dalej „Konkursem”, trwającym od 6 do 11 września 2018 roku.
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ .
8. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub osoby świadczące usługi dla: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy z siedzibą w Pruszkowie oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział
w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, w tym pełnoletność;
– posiadanie aktywnego konta w serwisie www.facebook.com;
– udzielenie odpowiedzi na pytanie lub zadanie konkursowe w komentarzu postu z pytaniem konkursowym;
– wyrażenie przez uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Wysłanie zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się on z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
4. Konkurs trwa od 6 do 11 września 2018 roku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie profilu https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.

NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe w postaci gadżetów nawiązujących do Pruszkowskiego Festiwalu Archeologicznego ARTEfakty, odbywającego się w dniach 8-15 września 2018.
2. Warunkiem odbioru nagrody rzeczowej jest odbiór osobisty nagrody przez uczestnika po wcześniejszym przedstawieniu dokumentu tożsamości w trakcie trwania Pruszkowskiego Festiwalu Archeologicznego ARTEfakty.
3. Organizator przewiduje możliwość przekazania nagrody na terenie Polski, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, w sytuacji braku możliwości osobistego odbioru nagrody.
4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub skorzystania z nagrody przez uczestnika
z powodów niezależnych od organizatora. Uczestnikowi w takim wypadku nie przysługuje zamiana na jakikolwiek inny rodzaj lub ekwiwalent nagrody.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu (pod postem konkursowym) odpowiedzi na pytanie konkursowe
z najciekawszą, intrygującą, nietuzinkową relacją lub uzasadnieniem, bądź też uwagą, repliką (reakcją). Jedna osoba może zostawić tylko 1 komentarz. O zwycięstwie decyduje 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora. Ogłoszenie wyników następuje dnia 11 września 2018 roku.
2. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:
– nie może być antyreklamą ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora;
– nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;
– nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne;
– nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.
3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie konkursowe spełnia którykolwiek z warunków wymienionych powyżej,
nie będzie ono podlegać ocenie, a uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie.

REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego zakończenia.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora z dopiskiem „KONKURS–FACEBOOK”.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu.

DANE OSOBOWE
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101poz. 926 ze zm.), w tym na publikację jego imienia i nazwiska na stronie https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ w przypadku wygrania w Konkursie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie.
2. Na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestników zgody, dane osobowe uczestników Konkursu mogą być przetwarzane przez Organizatora, w celu wysyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach
i konkursach związanych z działalnością Organizatora.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4. Osobom, których dane są zbierane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych prawo pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej mshm.pl oraz profilu https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ .
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

REGULAMIN KONKURSU przeprowadzanego na stronie: www.facebook.com/pruszkow.mshm
„UCZTA TRYMALCHIONA” (od 30 sierpnia do 5 września 2018)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady konkursu dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook.
2. Organizatorem konkursu jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy z siedzibą
w Pruszkowie, Pl. Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszków; NIP 534-14-58-518 wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury
(nr w księdze rejestrowej 2) prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, (Organizator).
3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.
4. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „UCZTA TRYMALCHIONA” i zwany jest dalej „Konkursem”, trwającym
od 30 sierpnia do 5 września 2018 roku.
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ .
8. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub osoby świadczące usługi dla: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy z siedzibą w Pruszkowie oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział
w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, w tym pełnoletność;
– posiadanie aktywnego konta w serwisie www.facebook.com;
– udzielenie odpowiedzi na pytanie lub zadanie konkursowe w komentarzu postu z pytaniem konkursowym;
– wyrażenie przez uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Wysłanie zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się on z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
4. Konkurs trwa od 30 sierpnia do 5 września 2018 roku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie profilu https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.

NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe w postaci gadżetów nawiązujących do Pruszkowskiego Festiwalu Archeologicznego ARTEfakty, odbywającego się w dniach 8-15 września 2018 roku oraz aktywny udział w rekonstrukcji Uczty Trymalchiona, która odbędzie się podczas finału Festiwalu, dnia 15 września 2018 roku o godz. 18:00.
2. Warunkiem odbioru nagrody rzeczowej jest odbiór osobisty nagrody przez uczestnika po wcześniejszym przedstawieniu dokumentu tożsamości w trakcie trwania Pruszkowskiego Festiwalu Archeologicznego ARTEfakty.
3. Organizator przewiduje możliwość przekazania nagrody na terenie Polski, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, w sytuacji braku możliwości osobistego odbioru nagrody.
4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub skorzystania z nagrody przez uczestnika
z powodów niezależnych od organizatora. Uczestnikowi w takim wypadku nie przysługuje zamiana na jakikolwiek inny rodzaj lub ekwiwalent nagrody.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu (pod postem konkursowym) odpowiedzi na pytanie konkursowe
z najciekawszą, intrygującą, nietuzinkową relacją lub uzasadnieniem, bądź też uwagą, repliką (reakcją). Jedna osoba może zostawić tylko 1 komentarz. O zwycięstwie decyduje 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora. Ogłoszenie wyników następuje dnia 5 września 2018 roku.
2. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:
– nie może być antyreklamą ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora;
– nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;
– nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne;
– nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.
3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie konkursowe spełnia którykolwiek z warunków wymienionych powyżej,
nie będzie ono podlegać ocenie, a uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie.

REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego zakończenia.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora z dopiskiem „KONKURS–FACEBOOK”.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu.

DANE OSOBOWE
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101poz. 926 ze zm.), w tym na publikację jego imienia i nazwiska na stronie https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ w przypadku wygrania w Konkursie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie.
2. Na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestników zgody, dane osobowe uczestników Konkursu mogą być przetwarzane przez Organizatora, w celu wysyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach
i konkursach związanych z działalnością Organizatora.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4. Osobom, których dane są zbierane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych prawo pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej mshm.pl oraz profilu https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ .
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

REGULAMIN KONKURSU przeprowadzanego na stronie: www.facebook.com/pruszkow.mshm
„A-R-T-E-F-A-K-T-Y” (od 22 do 27 sierpnia 2018)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady konkursu dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook.
2. Organizatorem konkursu jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy z siedzibą
w Pruszkowie, Pl. Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszków; NIP 534-14-58-518 wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury
(nr w księdze rejestrowej 2) prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, (Organizator).
3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.
4. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „A-R-T-E-F-A-K-T-Y” i zwany jest dalej „Konkursem”, trwającym od 22 do 27 sierpnia 2018 roku.
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ .
8. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub osoby świadczące usługi dla: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy z siedzibą w Pruszkowie oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział
w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, w tym pełnoletność;
– posiadanie aktywnego konta w serwisie www.facebook.com;
– udzielenie odpowiedzi na pytanie lub zadanie konkursowe w komentarzu postu z pytaniem konkursowym;
– wyrażenie przez uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Wysłanie zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się on z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
4. Konkurs trwa od 22 do 27 sierpnia 2018 roku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie profilu https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.

NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe w postaci gadżetów nawiązujących do Pruszkowskiego Festiwalu Archeologicznego ARTEfakty, odbywającego się w dniach 8-15 września 2018 roku.
2. Warunkiem odbioru nagrody jest odbiór osobisty nagrody przez uczestnika po wcześniejszym przedstawieniu dokumentu tożsamości w trakcie trwania Pruszkowskiego Festiwalu Archeologicznego ARTEfakty.
3. Organizator przewiduje możliwość przekazania nagrody na terenie Polski, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, w sytuacji braku możliwości osobistego odbioru nagrody.
4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub skorzystania z nagrody przez uczestnika
z powodów niezależnych od organizatora. Uczestnikowi w takim wypadku nie przysługuje zamiana na jakikolwiek inny rodzaj lub ekwiwalent nagrody.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu (pod postem konkursowym) odpowiedzi na pytanie konkursowe
z najciekawszą, intrygującą, nietuzinkową relacją lub uzasadnieniem, bądź też uwagą, repliką (reakcją). Jedna osoba może zostawić tylko 1 komentarz. O zwycięstwie decyduje 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora. Ogłoszenie wyników następuje dnia 27 sierpnia 2018 roku.
2. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:
– nie może być antyreklamą ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora;
– nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;
– nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne;
– nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.
3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie konkursowe spełnia którykolwiek z warunków wymienionych powyżej,
nie będzie ono podlegać ocenie, a uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie.

REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego zakończenia.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora z dopiskiem „KONKURS–FACEBOOK”.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu.

DANE OSOBOWE
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101poz. 926 ze zm.), w tym na publikację jego imienia i nazwiska na stronie https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ w przypadku wygrania w Konkursie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie.
2. Na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestników zgody, dane osobowe uczestników Konkursu mogą być przetwarzane przez Organizatora, w celu wysyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach
i konkursach związanych z działalnością Organizatora.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4. Osobom, których dane są zbierane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych prawo pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej mshm.pl oraz profilu https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ .
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

REGULAMIN KONKURSU przeprowadzanego na stronie: www.facebook.com/pruszkow.mshm „Wakacje z historią w tle” (od 26 lipca do 1 sierpnia 2018)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady konkursu dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook.
2. Organizatorem konkursu jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy z siedzibą
w Pruszkowie, Pl. Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszków; NIP 534-14-58-518 wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury
(nr w księdze rejestrowej 2) prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, (Organizator).
3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.
4. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Wakacje z historią w tle” i zwany jest dalej „Konkursem”, trwającym od 26 lipca do 1 sierpnia 2018 roku.
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ .
8. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub osoby świadczące usługi dla: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy z siedzibą w Pruszkowie oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział
w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, w tym pełnoletność;
– posiadanie aktywnego konta w serwisie www.facebook.com;
– udzielenie odpowiedzi na pytanie lub zadanie konkursowe w komentarzu postu z pytaniem konkursowym;
– zgoda na publikację swojego zdjęcia i wykorzystanie go przez Muzeum na stronie: www.facebook.com/pruszkow.mshm;
– wyrażenie przez uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Wysłanie zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się on z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
4. Konkurs trwa od 26 lipca do 1 sierpnia 2018 roku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie profilu https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.

NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe w postaci gadżetów nawiązujących do Pruszkowskiego Festiwalu Archeologicznego ARTEfakty, odbywającego się w dniach 8-15 września 2018 roku.
2. Warunkiem odbioru nagrody jest odbiór osobisty nagrody przez uczestnika po wcześniejszym przedstawieniu dokumentu tożsamości w trakcie trwania Pruszkowskiego Festiwalu Archeologicznego ARTEfakty.
3. Organizator przewiduje możliwość przekazania nagrody na terenie Polski, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, w sytuacji braku możliwości osobistego odbioru nagrody.
4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub skorzystania z nagrody przez uczestnika
z powodów niezależnych od organizatora. Uczestnikowi w takim wypadku nie przysługuje zamiana na jakikolwiek inny rodzaj lub ekwiwalent nagrody.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu (pod postem konkursowym) odpowiedzi na pytanie konkursowe
z najciekawszą, intrygującą, nietuzinkową relacją lub uzasadnieniem, bądź też uwagą, repliką (reakcją). Jedna osoba może zostawić tylko 1 komentarz. O zwycięstwie decyduje 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora. Ogłoszenie wyników następuje dnia 1 sierpnia 2018 roku.
2. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:
– nie może być antyreklamą ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora;
– nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;
– nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne;
– nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.
3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie konkursowe spełnia którykolwiek z warunków wymienionych powyżej,
nie będzie ono podlegać ocenie, a uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie.

REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego zakończenia.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora z dopiskiem „KONKURS–FACEBOOK”.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu.

DANE OSOBOWE
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101poz. 926 ze zm.), w tym na publikację jego imienia i nazwiska na stronie https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ w przypadku wygrania w Konkursie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie.
2. Na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestników zgody, dane osobowe uczestników Konkursu mogą być przetwarzane przez Organizatora, w celu wysyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach
i konkursach związanych z działalnością Organizatora.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4. Osobom, których dane są zbierane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych prawo pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej mshm.pl oraz profilu https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ .
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

REGULAMIN KONKURSU przeprowadzanego na stronie: www.facebook.com/pruszkow.mshm „Co dla Ciebie oznacza słowo ARTEFAKTY?” (od 11 do 18 lipca 2018)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady konkursu dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook.
2. Organizatorem konkursu jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy z siedzibą
w Pruszkowie, Pl. Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszków; NIP 534-14-58-518 wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury
(nr w księdze rejestrowej 2) prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, (Organizator).
3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.
4. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Co dla Ciebie oznacza słowo ARTEFAKTY?” i zwany jest dalej „Konkursem”, trwającym od 11 do 18 lipca 2018 roku.
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ .
8. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub osoby świadczące usługi dla: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy z siedzibą w Pruszkowie oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział
w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, w tym pełnoletność;
– posiadanie aktywnego konta w serwisie www.facebook.com;
– udzielenie odpowiedzi na pytanie lub zadanie konkursowe w komentarzu postu z pytaniem konkursowym;
– wyrażenie przez uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Wysłanie zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się on z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
4. Konkurs trwa od 11 do 18 lipca 2018 roku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie profilu https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.

NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe w postaci gadżetów nawiązujących do Pruszkowskiego Festiwalu Archeologicznego ARTEfakty, odbywającego się w dniach 8-15 września 2018 roku.
2. Warunkiem odbioru nagrody jest odbiór osobisty nagrody przez uczestnika po wcześniejszym przedstawieniu dokumentu tożsamości w trakcie trwania Pruszkowskiego Festiwalu Archeologicznego ARTEfakty.
3. Organizator przewiduje możliwość przekazania nagrody na terenie Polski, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, w sytuacji braku możliwości osobistego odbioru nagrody.
4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub skorzystania z nagrody przez uczestnika
z powodów niezależnych od organizatora. Uczestnikowi w takim wypadku nie przysługuje zamiana na jakikolwiek inny rodzaj lub ekwiwalent nagrody.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu (pod postem konkursowym) odpowiedzi na pytanie konkursowe
z najciekawszą, intrygującą, nietuzinkową relacją lub uzasadnieniem, bądź też uwagą, repliką (reakcją). Jedna osoba może zostawić tylko 1 komentarz. O zwycięstwie decyduje 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora. Ogłoszenie wyników następuje dnia 18 lipca 2018 roku.
2. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:
– nie może być antyreklamą ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora;
– nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;
– nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne;
– nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.
3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie konkursowe spełnia którykolwiek z warunków wymienionych powyżej,
nie będzie ono podlegać ocenie, a uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie.

REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego zakończenia.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora z dopiskiem „KONKURS–FACEBOOK”.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu.

DANE OSOBOWE
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101poz. 926 ze zm.), w tym na publikację jego imienia i nazwiska na stronie https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ w przypadku wygrania w Konkursie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie.
2. Na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestników zgody, dane osobowe uczestników Konkursu mogą być przetwarzane przez Organizatora, w celu wysyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach
i konkursach związanych z działalnością Organizatora.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4. Osobom, których dane są zbierane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych prawo pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej mshm.pl oraz profilu https://www.facebook.com/pruszkow.mshm/ .
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

ARTEfakty mniejszy

 

EDD 2018